Domů / Obchodní podmínky

Údaje o společnosti:

Polyglot s.r.o.
IČO: 47124181
Sídlo: Táborská 411/34, 140 00 – Praha 4


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro internetový obchod polyglot.cz

V platném znění od 9. 11. 2020.

 1. Použité termíny a zkratky
 2. Úvodní ustanovení
 3. Uživatelský účet
 4. Objednávání zboží
 5. Potvrzení objednávky a uzavření smlouvy
 6. Cena zboží a Platební podmínky
 7. Dodací podmínky
 8. Práva z vadného plnění
 9. Odstoupení od smlouvy při nákupu přes e-shop
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

1.  POUŽITÉ TERMÍNY A ZKRATKY

Internetové stránky Prodávajícího: internetová stránka na adrese https://eshop.polyglot.cz/cs.

Smlouva: kupní smlouva ve smyslu ust. § 1810 a § 2079 občanského zákoníku, která je uzavírána mezi Prodávajícím a Zákazníkem, v českém jazyce, za využití komunikačních prostředků na dálku, prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve smyslu pozdějších předpisů.

Prodávající: společnost Polyglot, spol. s r.o., IČO: 47124181, se sídlem Táborská 34, Praha 4 – Nusle, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 12878.

Reklamace: uplatňování práv z vadného plnění Zákazníkem u Prodávajícího, včetně odstoupení od smlouvy, jak je upraveno v čl. 8 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Uživatelský účet: uživatelské rozhraní Zákazníka na internetových stránkách Prodávajícího, které vzniká registrací zákazníka, a které má náležitosti uvedené v čl. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky, ve svém platném znění.

Zákazník: fyzická osoba, která je ve smyslu § 419 občanského zákoníku spotřebitelem a která prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího odeslala řádnou objednávku zboží.


2.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto VOP upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 a § 1811 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka, vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží Prodávajícího fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

2.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, není spotřebitelem, tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3. Zboží, prodávané Prodávajícím, je tvořeno jeho vlastními produkty, zejm. knihami, učebnicemi a cvičebnicemi, výukovým softwarem a zvukovými médii včetně výukových CD a DVD.


3.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Uživatelský účet vzniká registrací. Při jeho založení a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.2. Přístup k Uživatelskému účtu se provádí na základě registrované e-mailové adresy a hesla Zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.3. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy ho Zákazník nevyužil po dobu překračující 1 rok, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.5. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4.  OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Zákazník objednává zboží Prodávajícího zejm. skrze svůj Uživatelský účet. Zákazník však může objednávat zboží i bez vzniku Uživatelského účtu.

4.2. Zboží určené k prodeji a informace o něm jsou uveřejňovány prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího, které umožňují Zákazníkovi prohlížet aktuálně nabízené zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

4.3. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Zákazník vytváří objednávku zboží elektronickou cestou přímo z internetových stránek Prodávajícího prostřednictvím formuláře objednávky. Objednávka obsahuje informace včetně:

 • objednávaného zboží, které Zákazník vložil do elektronického nákupního košíku na internetových stránkách Prodávajícího;
 • způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním;
 • kupní ceny zboží včetně způsobu její úhrady.

4.5. Před odesláním objednávky je prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího Zákazníkovi umožněno veškeré informace dle odst. 4.4. VOP zkontrolovat. Zákazník může upravit nebo opravit údaje, které v objednávce uvedl.

4.6. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Takto odeslaná objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy a údaje v ní uvedené bude Prodávající považovat za správné.


5.  POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1. Obsahuje-li odeslaná objednávka všechny potřebné údaje a náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem, potvrdí neprodleně Prodávající Zákazníkovi její přijetí. Kupní smlouva je uzavřena doručením tohoto potvrzení objednávky.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Zákazník Prodávajícímu nezaslal veškeré informace, vyžadované objednávkovým formulářem, nebo mu tyto informace poslal zjevně nepravdivé;
 2. Zákazník již v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží Prodávajícího;
 3. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
 4. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, pročež se uplatní ustanovení o podstatné změně okolností.

U objednávek, které se svým množstevním rozsahem, velikostí, způsobem dodání či cenou vymykají běžnému obchodnímu styku Prodávajícího se Zákazníkem, si Prodávající vyhrazuje dále právo získat dodatečné písemné nebo ústní potvrzení zaslané objednávky Zákazníkem.

5.3. V případě, že Prodávající nepotvrdí nabídku, je povinen neprodleně kontaktovat Zákazníka na jím uvedeným kontaktním údaji za účelem dohody o dalším postupu.

5.4. Uzavřenou Smlouvu Prodávající archivuje na Uživatelském účtu Zákazníka: pokud byla uzavřena bez využití Uživatelského účtu, zasílá ji Zákazníkovi spolu s potvrzením.


6.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Ceny zboží na internetových stránkách Prodávajícího jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů za doručení zboží dopravcem. Tyto náklady jsou připočítány po volbě odpovídajícího dopravce k ceně zboží. Zákazník tyto je o těchto nákladech informován sdělením před uzavřením smlouvy ve smyslu odst. 4.5 těchto VOP.

6.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách Prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3. Zákazník může uplatnit některé slevy z ceny zboží, poskytnuté Prodávajícím. Tyto slevy nelze vzájemně kombinovat.

6.4. Náklady, které mohou vzniknout Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, včetně nákladů na internetové připojení, nese plně Zákazník.

6.5. Zákazník je po uzavření kupní smlouvy povinen uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží způsobem a ve lhůtě uvedené objednávkou. Může tak učinit:

 1. platbou na dobírku, kdy je kupní cena splatná a hrazena převzetím zboží v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím dopravce;
 2. platební kartou on-line, kdy je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky prostřednictvím platební brány, na kterou je Zákazník po odeslání objednávky přesměrován. Při platbě kartou on-line Zákazník postupuje dle poskytovaných instrukcí a řídí se podmínkami stanovenými bankou vydavatele příslušné platební karty. Platební brána podporuje platby kartami společností Visa a MasterCard. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.6. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, zejména však u objednávek, u kterých nastala některé ze situací ve smyslu čl. 5.2. těchto VOP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi.

6.7. Po uhrazení ceny zboží Prodávající Zákazníkovi vystaví a elektronicky zašle daňový doklad.


7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. Prodávající se zavazuje zaslat objednané zboží způsobem uvedeným v objednávce, přičemž pro jeho doručení využívá dopravce. Zákazník se zavazuje zaslané objednané zboží po jeho doručení řádně převzít.

7.2. Prodávající vynaloží veškeré rozumně předpokládatelné úsilí, aby dopravci předal zboží do 48 hodin po:

 1. uhrazení ceny objednávky v případě provedení platby platební kartou on-line;
 2. přijetí objednávky v případě platby na dobírku.

7.3. Zboží je doručováno v expediční lhůtě dopravce. V případě, že tak sám nezavinil, nenese Prodávající žádnou odpovědnost za porušení dopravce při doručování v těchto expedičních lhůtách.

7.4. Při objednávce nad 2000 Kč se náklady spojené s doručením zboží prostřednictvím dopravce ani balné neúčtují. Při objednávce do 2000 Kč se připočítává poštovné podle ceníku dopravce a balné 20 Kč.

7.5. Nebezpečí škody přechází ve smyslu § 2123 odst. 1 OZ na Zákazníka předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Místo určení je stanovené uzavřenou kupní smlouvou.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud zboží dorazí k Zákazníkovi poškozené, Prodávající doporučuje, aby Zákazník postupoval následovně:

 1. v případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky;
 2. kontaktoval Prodávajícího na e-mailové adrese polyglot@polyglot.cz s předmětem zprávy „Poškození při přepravě“, ve které popíše situaci, identifikuje poškozené zboží, uvede na sebe kontakt a přiloží další informace, které jsou potřeba pro řádné vyšetření situace Prodávajícím u dopravce. Toto oznámení se nepovažuje za reklamaci ve smyslu čl. 8 těchto VOP.

(Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.)


8.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně reklamace se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

8.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při předání dopravci je ve shodě s kupní smlouvou a nemá vady. Bezvadné zboží zejména:

 1. má takové vlastnosti, které byly popsány na internetových stránkách Prodávajícího a které Zákazník mohl rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak;
 2. se hodí k účelu, pro který jeho využití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží jeho druhu obvykle používá;
 3. odpovídá svou jakostí nebo svým provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 5. není plněno jiným zbožím nebo neobsahuje vady v dokladech nutných pro užívání zboží; a
 6. vyhovuje požadavkům právních přepisů.

8.3. Pokud má zboží při převzetí Zákazníkem vady, které lze považovat za podstatné porušení kupní smlouvy, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Bez ohledu na závažnost vady má Zákazník v každém případě právo na:

 1. na odstranění vad nahrazením novou věcí bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. na odstranění vad opravou věci; nebo
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.4. Jaké právo si zvolil sdělí Zákazník Prodávajícímu při reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po ní. Pokud by tak neučinil, ztrácí možnost odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu pak nelze změnit bez souhlasu Prodávajícího, vyjma situací, ve které:

 1. žádal Zákazník opravu vady, která se následně ukázala jako neopravitelná;
 2. Prodávající oznámil Zákazníkovi, že vady buď vůbec neodstraní, nebo je neodstraní v přiměřené lhůtě: Zákazník může potom požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.5. Reklamace k zakoupenému zboží lze uplatnit po dobu dvou let od jeho převzetí.

8.6. Reklamace se uplatňuje a reklamované zboží lze Prodávajícímu dodat:

 1. osobně, na adrese sídla Prodávajícího, jak je uvedeno výše, nebo na jeho pobočkách, v nichž je s ohledem na sortiment prodávaného zboží reklamaci možné přijmout, přičemž zde;
 2. elektronicky, e-mailem na adrese polyglot@polyglot.cz, přičemž reklamované zboží Zákazník zasílá běžnou formou a na své náklady na adresu Prodávajícího.

8.7. Nelze reklamovat zboží, které:

 1. bylo při prodeji označeno jako vadné a s vědomím Zákazníka bylo prodáno za odpovídající sníženou cenu,
 2. se stalo opotřebenou na základě jeho běžného užívání,
 3. bylo prodáno jako použité a s vědomím Zákazníka mu bylo předáno opotřebené;
 4. má takovou povahu, z níž vyplývá nemožnost uplatňovat reklamaci.

8.8. Při reklamaci musí Zákazník prokázat, že reklamované zboží zakoupil či jinak pořídil od Prodávajícího. Tuto skutečnost Prodávající doporučuje prokazovat předložením dodacího listu, daňového dokladu nebo faktury.

8.9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po jejím uplatnění, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

8.10. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, a jaké právo včetně způsobu vyřízení si při reklamaci zvolil.

8.11. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet v momentě jejího uplatnění vůči Prodávajícímu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se Prodávající se Zákazníkem jinak. Lhůta se prodlužuje také o dobu, ve které Zákazník neposkytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, zejména o dobu, po kterou nebylo umožněno Prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží, a to včetně doby jeho zaslání poštovními službami.

8.12. Je-li reklamace uznána jako oprávněná a zvolil-li Zákazník právo věc opravit nebo dodat novou, bude po jejím vyřízení vyzván k osobnímu odběru zboží či po dohodě s ním mu bude zboží na náklady Prodávajícího zasláno. Prodávající je dále vydá Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.13. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, může Zákazník požadovat po Prodávajícím náhradu účelně vynaložených nákladů při jejím uplatňování, včetně nákladů na dopravu zboží Prodávajícímu. O tuto náhradu Zákazník žádá nejlépe spolu s reklamací, nejpozději však do jednoho měsíce od reklamace.


9.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU PŘES E-SHOP

9.1. Pokud je Smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, může Zákazník do 14 dnů od převzetí zboží bez postihu odstoupit od smlouvy, aniž by udal důvod.

9.2. Od Smlouvy nelze odstoupit v případě, že Prodávající Zákazníkovi dodal objednané zboží v podobě CD nebo DVD s výukovým programem, a u tohoto zboží byl porušen originální obal.

9.3. Zákazník odstoupí od smlouvy zejm. zasláním e-mailu na adresu polyglot@polyglot.cz nebo dopisem zaslaným na sídlo Prodávajícího, kterými Prodávajícího informuje, že odstupuje od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může Zákazník využít formulář umístěný na spodní straně internetových stránek Prodávajícího. Lhůta dle odst. 9.1. těchto VOP je dodržena odesláním informaci o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

9.4. Po odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen odeslat nebo předat Prodávajícímu zboží, které od něj dle této smlouvy obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

9.5. Při odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a to i případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.6. Po odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi veškeré peněžní prostředky, včetně počátečních nákladů na dodání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo tyto prostředky vrátit před obdržením vráceného zboží nebo prokázáním Zákazníka, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky je Prodávající povinen vrátit stejným způsobem, jakým je obdržel, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak.

9.7. Prodávající je oprávněn požadovat po Zákazníkovi náhradu za opotřebení či poškození vráceného zboží, vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9.8. Náhradu za opotřebení či poškození vráceného zboží je Prodávající oprávněn realizovat odečtením poměrné části odpovídající snížení hodnoty z vracené kupní ceny.


10.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.polyglot.cz v sekci GDPR.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

11.3. Zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém procesu Zákazník stvrzuje, že se těmito VOP seznámil, a souhlasí s nimi.

11.4. Nestanoví-li tyto VOP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

11.5. Zákazník má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem je Česká obchodní inspekce.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou Zákazníkovi k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 11. 2020. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na https://eshop.polyglot.cz/cs.